AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 21/2018 z dne 30. 3. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2018. 

  Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije. 

  Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša do 100.000 eurov. 

  Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 

  Povezava do več informacij: TUKAJ

   

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018. 

  Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu. 

  Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2018 (v nadaljnjem besedilu: ukrep), znaša do 15.000 eurov. 

  Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva. 

  Povezava do več informacij: TUKAJ

   

 3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 9. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. 

  Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe. 

  Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 EUR. Od tega: – 1.000.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A), – 9.000.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B) ter – 5.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

  Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018 do 24. ure. 

  Povezava do več informacij: TUKAJ

   

 4. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oziroma partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi/področju uporabe S4 in/ali verigi in/ali mreži vrednosti ter konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva. 

  Vrednost razpisa: 900.000 EUR, do 90.000 EUR na posamezno partnerstvo 

  Rok prijave: 30. 4. 2018 

  Povezava do več informacij: TUKAJ

   

 5. Turistična zveza Slovenije za leto 2018 razpisuje javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev turističnih društev v letu 2018. 

  Predmet javnega razpisa: predmet tega razpisa je dodelitev sredstev za turistične prireditve turističnih društev v letu 2018. 

  Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago: skupna višina sredstev, ki se na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša 140.000,00 EUR. 

  Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: 20.4.2018 

  Povezava do več informacij: TUKAJ

   

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.