V Uradnem listu RS št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018 

  Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne naložbe: 10.1 Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje štipendij za specializirane poklice v kulturi s pričetkom sofinanciranja v študijskem letu 2017/2018. 

  Sredstva bodo namenjena za:

  – štipendije za podiplomski študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za študij) za specializirane poklice v kulturi s pričetkom v študijskem letu 2017/2018,

  – štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini (v nadaljnjem besedilu: štipendija za usposabljanje) za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 2018, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2018 znaša največ do 409.164,00 EUR. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1875

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja 4. javni razpis za podukrep 4.2; Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018 

  Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. 

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 15.000.000 eurov. Od tega:

  – 6.000.000 eurov za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetije (sklop A) ter

  – 9.000.000 eurov za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B). 

  Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 4. junija 2018 do vključno 12. septembra 2018 do 24. ure. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1405 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.