AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavlja javni razpis za sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih za leti 2018-2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje inovativnih projektov za zaposlovanje mladih, ki bodo spodbujali čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo med mladimi brezposelnimi osebami do vključno 28. leta starosti v smislu proaktivnega in samostojnega vključevanja na trg dela s povečevanjem ter ustvarjanjem novih zaposlitvenih možnosti. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa znaša 634.605,00 EUR. 

  Rok za oddajo prijav je najkasneje 29. 6. 2018. 

  Povezava do več informacij:

   http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1075  

 2. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Sloveniji objavlja javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.

  Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ 2.047.151,61 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od 25. 5. 2018 do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog). 

  Povezava do več informacij: 

  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-neformalnih-izobrazevanj-in-usposabljanj-zaposlenih-254-jr/   

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.