V Uradnem listu RS št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis za izbor operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022«. 

  Predmet javnega razpisa je financiranje izvedbe programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, in sicer: programov usposabljanja in izpopolnjevanja, programov za pridobitev dodatnih kvalifikacij, programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe ter prekvalifikacij na področju srednjega strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; za zaposlene, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 16.815.893,80 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 28. 6. 2018 do 14. ure. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1617 

 2. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019-2020. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev v Zvezni republiki Nemčiji v okviru skupnih znanstvenoraziskovalnih projektov v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 na vseh znanstvenih področjih. 

  Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2019–2020 znaša okvirno 100.000,00 EUR. 

  Prijave morajo biti oddane do vključno 13. julija 2018 do 14. ure. 

  Povezava do več informacij:

  http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Nemcija/razpisi/18/razp-nemcija-19-20.asp 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.