Program je namenjen financiranju tehnološko-razvojnih projektov in omogoča:

 • Kredit v vrednosti od 100 tisoč do 15 milijonov evrov.
 • Ugodno obrestno mero.
 • Dobo kreditiranja od 6 do 12 let.
 • Moratorij na odplačilo glavnice od 2 let do največ polovice ročnosti kredita.
 • Financiranje do 85 % celotnih stroškov raziskovalno-razvojnega projekta oziroma do 75 % upravičenih stroškov naložbenega projekta.

Upravičenci:

Gospodarske družbe vseh velikosti s sedežem v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU, za katere velja:

 • Niso v postopku insolventnosti.
 • Niso prejemnice pomoči za reševanje.
 • Nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.
 • V zadnjem zaključenem poslovnem letu je razmerje med celotnim in vpoklicanim kapitalom družbe večje od 0,5. (Pogoj ne velja, če je kreditojemalec MSP, ki obstaja manj kot tri leta.)
 • So vlogo za kredit oddale pred začetkom del.
 • Izpolnjujejo vse ostale pogoje, ki so navedeni v posebnih pogojih

Več informacij najdete na tej POVEZAVI.