AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

 

1.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja drugi javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«

Predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 400.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 300.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 100.000,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Povezava do več informacij:  TUKAJ

 

2.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura«

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 133.333,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 100.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 33.333,00 eurov. Delež sredstev Unije znaša 75 odstotkov, delež sredstev Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP.

Povezava do več informacij: TUKAJ

 

3.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja 4. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.100.000 eurov. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: – 880.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU in – 220.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do 24. ure.

Povezava do več informacij: TUKAJ

 

4.      Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018

Predmet in namen javnega razpisa je pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev po programu PF – pred-financiranje, in sicer upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva (v nadaljevanju EU sredstva) iz programskega obdobja 2014–2020 in so prejeli pozitivno odločitev in/ali že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. Program PF – pred-financiranje vključuje naslednja podprograma: – podprogram PF1: pred-financiranje razvojnih projektov – izven pravil državnih pomoči in – podprogram PF2: pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev – izven pravil državnih pomoči.

Razpisani znesek je 7.000.000,00 EUR v obliki posojil iz namenskega premoženja Sklada.

Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018 in 3. 12. 2018

Povezava do več informacij: TUKAJ

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.