Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« (v nadaljnjem besedilu: podukrep) za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin (v nadaljnjem besedilu: LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Shema državne pomoči: Shema de minimis pomoči »Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, številka priglasitve: M001-5022851-2016.

Razpisana sredstva: Višina razpisanih sredstev znaša do 1.100.000 eurov. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk ministrstva, in sicer: – 880.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU in – 220.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. Delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 80 odstotkov, delež Republike Slovenije znaša 20 odstotkov. Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Vrsta javnega razpisa: Zaprti

Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: Vnos vlog v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 20. 8. 2018 do vključno 19. 10. 2018 do 24. ure.

Cilji podukrepa: Reševanje specifičnih lokalnih problemov, prenos dobrih praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Povezava do razpisa: TUKAJ