AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju: sklad) objavlja spremembo javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. (235. javni razpis). 

  Več informacij o spremembah najdete na:

  http://www.sklad-kadri.si/fileadmin/dokumenti/Razpisi/235_-_DIR/Javni_razpis_DIR_I._-_podaljsanje_-_31.8.2018_-_cistopis.pdf 

 2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja popravek besedila javnega razpisa za sofinanciranje projekta nevladnih organizacij na področju enakih možnosti in diskriminacije. 

  1. V poglavju 4 Obdobje izvajanja in projektne aktivnosti, v razdelku Sklop B: ozaveščanje in izobraževanje nevladnih organizacij o spodbujanju enakosti in preprečevanju diskriminacije invalidov, se peta alineja spremeni tako, da se glasi: »– zagotovljenih najmanj 70 medijskih objav,«. 

  2. 1. točka podpoglavja 5.1 Prijavitelj in vsi projektni partnerji morajo izpolnjevati spodaj navedene pogoje, se spremeni tako, da se glasi: »1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, – ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava, – je nepridobitna, – je neprofitna, – je neodvisna od drugih subjektov, – ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica (dokazilo: v kolikor ustanovitveni akt ali drug ustrezen temelji akt, ni javno dostopen, je vlogi potrebno priložiti kopijo ustanovitvenega akta ali drugega ustreznega temeljnega akta). 

  Naveden pogoj bo ministrstvo presojalo skladno z določbami Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18).«. 

 3. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, objavlja javni razpis za štipendijo za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij (oznaka javnega razpisa: JPR-ESS-ŠTIP2018-ŠTD) 

  Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2019 znaša največ do 558.558,00 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 30. 9. 2018. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj« – »prijava na Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2018/2019 za podiplomski študij«, prispeti na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 

  Več informacij najdete na: http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1883 

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.