Predmet javnega poziva so aktivnosti, ki jih v skladu s 5. členom Zakona o mladinskih svetih izvajajo mladinski sveti lokalnih skupnosti:

 • izvajanje ali sodelovanje pri izvajanju mladinskega dela in drugih dejavnosti na področjih mladinskega sektorja v skladu z zakonom, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju;
 • zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih;
 • omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na življenje in delo mladih;
 • opravljanje drugih nalog za uveljavljanje interesov mladih, opredeljenih s temeljnim aktom.

Sofinancirane bodo aktivnosti, ki bodo umeščene v vsaj eno ali več izmed sledečih področij mladinskega sektorja, ki so navedena v 4. členu Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju:

 • avtonomija mladih,
 • neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 • skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
 • prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 • mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
 • sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »6 Področje 5: Mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:

 • Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških
 • Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine.
Upravičeni prijavitelji

Izvajalec je mladinski svet lokalne skupnosti, kot je opredeljen v Zakonu o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10), ki je na dan oddaje prijave vpisani v register mladinskih svetov, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 01. 10. 2018

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2018 in 2019 znaša 25.000,00 EUR, in sicer v letu 2018 10.000,00 EUR in v letu 2019 15.000,00 EUR.

Več na tej povezavi