Predmet javnega razpisa je financiranje štipendij za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom financiranja v študijskem letu 2018/2019.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini);
 • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva 1989);
 • študijski obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;
 • v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;
 • v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
 • v času študija bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij;
 • ni študij na daljavo oziroma on-line študij;
 • prijaviteljeva povprečna študijska ocena ne sme biti nižja od 8,00 oziroma je izjemoma lahko 7,00 v primeru, da je ocena diplomske ali magistrske naloge najmanj 8,00 (dokazuje se s potrdilom izobraževalne ustanove);
 • prijavitelj je sprejet ali vpisan na podiplomski (magistrski ali doktorski) študij oziroma enovit magistrski študij v tujini v študijskem letu 2018/19, ki poteka v okviru javno veljavnega (akreditiranega) programa za katerega bo pridobil javno priznano stopnjo izobrazbe (dokazuje se s potrdilom o vpisu v študijski program in dokazilom o javni veljavnosti študija);
 • oblika študija je redni študij s polno študijsko obremenitvijo;
 • v študijskih letih, v katerih bo prijavitelj štipendiran, ne bo v delovnem razmerju oziroma ne bo opravljal samostojne registrirane dejavnosti;
 • prijavitelj za študij iste stopnje še ni imel sklenjene pogodbe o štipendiranju z ministrstvom;
 • prijavitelj v študijskem letu 2018/2019 ni vpisan v isti letnik istega programa, v katerega je bil v preteklosti že vpisan.

Rok prijave: 30. 09. 2018

Več na tej povezavi.