Javni razpis obsega izdajanje domačih periodičnih znanstvenih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehniških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

Agencija podpira izdajanje publikacij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so:

  • aktualne in temeljnega pomena za razvoj določenega znanstvenega področja ali podpodročja;
  • pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
  • pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
  • pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj.

Znanstvene publikacije morajo ustrezati veljavnim in mednarodnim bibliografskim in tehniškim standardom za znanstveni tisk in serijske publikacije.

Upravičeni prijavitelji

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe (gospodarske družbe ali zavodi, ki se ukvarjajo z zalaganjem knjig, revij) ter društva, vpisana v evidenco nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

Kot vpis društva v evidenco nevladnih organizacij se šteje vpis v Zbirko nevladnih organizacij v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki jo vodi MIZŠ in se uporablja do vzpostavitve evidence nevladnih organizacij v javnem interesu iz 19. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) pri pristojni organizaciji za javnopravne evidence in storitve.

Rok prijave: ‎29‎. ‎10‎. ‎2018

Več na tej povezavi.