AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 64/2018 z dne 28. 9. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja spremembe v razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (krajši naslov javnega razpisa: TPK 2018-2022).  

  Povezava do sprememb (Ob-2928/18):

  https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018064.pdf 

 2. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije v okviru »Javnega razpisa Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68/17 z dne 1. 12. 2017 in v Uradnem listu RS, št. 72/17 z dne 15. 12. 2017, objavlja naslednjo spremembo: 

  1. spremeni se prvi odstavek 11. točke Pritožba tako, da se glasi: »Pritožba zoper sklep o odločitvi glede dodelitve sredstev se vloži pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, in sicer v 15 dneh od prejema sklepa. V pritožbi je treba natančno opredeliti razloge za pritožbo. Merila za ocenjevanje vlog ne smejo biti predmet pritožbe.« Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 

 3. Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. objavlja javni razpis za sofinanciranje Sistema certificiranja družbeno odgovornih podjetij 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega projekta, v okviru katerega bo izvedeno certificiranje družbeno odgovornih podjetij. V okviru določb tega javnega razpisa predstavlja certifikat »Družbeno odgovorno podjetje« razvoj in implementacijo dolgoročnih procesov v podjetjih, na način, da se v podjetjih spodbuja trajnostno družbeno odgovornost v okviru spremembe organizacijskega upravljanja, s poudarkom na odgovornosti do zaposlenih, na odgovornosti do naravnega okolja in odgovornosti do aktivnega vključevanja v skupnosti. 

  Ključni cilj javnega razpisa je z uvajanjem in spodbujanjem ustreznih ukrepov v podjetjih, s podeljenimi certifikati »Družbeno odgovorno podjetje« ter z odgovornim ravnanjem delodajalcev v odnosu do vseh generacij zaposlenih, še zlasti starejših od 45 let, izboljšati organizacijsko klimo / delovno okolje / delovno kulturo in tako prispevati k dvigu deleža delovno aktivnega prebivalstva. 

  Skupna okvirna vrednost (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.000.000,00 EUR, od tega je 1.120.000,00 EUR namenjenih za sofinanciranje projekta v KRZS in 880.000,00 EUR za sofinanciranje projekta v KRVS. 

  Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do vključno 5. 11. 2018, in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva, prispele do 5. 11. 2018. 

  Več informacij najdete na: 

  http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088 

 4. Javni štipendijski, razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja javni razpis Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. 

  Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO2 , raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.914.131,50 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 2. 11. 2018 do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno 1. 11. 2019 do 13.30. 

 5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije objavlja 1. javni razpis za podukrep 9.1 Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018. 

  Predmet javnega razpisa je podpora za ustanovitev organizacije ali skupine proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. Podpora za ustanovitev skupine proizvajalcev, ki je priznana za sektor gozdni lesni proizvodi, se dodeli v skladu s pravili pomoči »de minimis«. 

  Cilji podukrepa so: – prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga; – skupno dajanje blaga v promet, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo; – oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti ali – razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij. 

  Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.500.000,00 EUR. 

  Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 22. oktobra 2018 do vključno 20. decembra 2018, do 24. ure. 

  Več informacij najdete na: 

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1430 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.