V Uradnem listu RS št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja spremembe v okviru »Javnega razpisa za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018«. 

  Povezava do sprememb (Ob-2981/18): 

  https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018065.pdf 

 2. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije objavlja popravek javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki se bodo izvajali v skupinah od 6 do 10 študentov pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja. V projekt bodo vključeni študenti različnih študijskih stopenj in smeri, kar bo prispevalo k mreženju študentov različnih disciplin in strok ter strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja. Ciljna skupina so učitelji, študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji. 

  Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem (sektorjem negospodarstva, NVO, raziskovalnim sektorjem, socialnimi partnerji in drugimi deležniki), s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela. 

  Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 3.914.131,50 EUR. 

  Rok za oddajo vlog za prvo odpiranje (za študijsko leto 2018/2019) je od 1. 10. 2018 do vključno 7. 12. 2018 do 13.30, rok za oddajo vlog za drugo odpiranje (za študijsko leto 2019/2020) je od 1. 10. 2019 do vključno 6. 12. 2019 do 13.30. 

  Več informacij najdete na: 

  http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-projektno-delo-z-negospodarskim-in-neprofitnim-sektorjem-studentski-inovativni-pro-2/

 3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, objavlja javni razpis za izvedbo storitev za spodbujanje digitalizacije MSP v Republiki Sloveniji v letih od 2019 do 2023 »Digitalizacija 2019–2023«. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, prednostne osi: »3 Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »3.1.2 Povečanje dodane vrednosti MSP«. 

Namen javnega razpisa je financiranje izvajanja brezplačnih storitev za mala in srednje velika podjetja (MSP) s področja digitalizacije in Industrije 4.0., ki jih bo izvedel izbrani prijavitelj s ciljem povečanja dodane vrednosti MSP. 

Ciljne skupine uporabnikov, katerim so namenjene aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa, so mala in srednje velika podjetja (MSP). 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.600.000,00 EUR, od tega 1.263.000,00 EUR za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija in 1.337.000,00 EUR za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. 

Rok za oddajo vlog je 26. 10. 2018. 

Več informacij najdete na:

 http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1161 

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1088 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana, objavlja javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2019 in 2020. 

  Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: javni razpis) je sofinanciranje izdajanja periodičnih publikacij s poljudnoznanstveno vsebino.

  Javni razpis obsega izdajanje periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij (v nadaljevanju: publikacije) v tiskani oziroma elektronski obliki, s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih publikacij, ki so: – pomembne za spodbujanje zanimanja mladine in javnosti za naravoslovje in tehnologijo ter za širjenje splošne znanstvene in tehnične kulture; – pomembne za formalno izobraževanje (predvsem osnovno- in srednješolsko); – pomembne za razvoj slovenske poljudnoznanstvene terminologije; – dostopne na internetu in jih v pomembnem deležu ustvarjajo slovenski avtorji. 

  Okvirna vrednost sredstev javnega razpisa v obdobju 2019–2020 znaša 180.000,00 EUR. 

  Rok za oddajo prijav je 12. 11. 2018 do 14. ure. Za oddajo prijave v papirni obliki, se kot pravočasne štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 12. 11. 2018 do 14. ure (poštni žig). 

  Več informacij najdete na:

  http://www.arrs.gov.si/sl/infra/tisk/razpisi/18/razp-ppp-19-20.asp 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.