Na Eko skladu nove spodbude za podjetja

Na Eko skladu so podjetjem na voljo finančne spodbude za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev in kredita s subvencionirano obrestno mero, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

V petek, 5. 10. 2018, bo Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, v Uradnem listu RS in na spletni strani www.ekosklad.si objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud podjetjem za naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Na javnem pozivu lahko sodelujejo gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV, po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %.

Spodbude so na voljo za enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo  zaceli izvajati po oddaji vloge za pridobitev finančne spodbude:

 •    toplotno izolacijo zunanjih sten, sten proti neogrevanim prostorom ali sten
 •    proti terenu,
 •    toplotno izolacijo tal na terenu, tal nad neogrevanim prostorom ali tal nad
 •    zunanjim zrakom,
 •    toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu prostoru ali stropa v sestavi
 •    ravnih ali poševnih streh,
 •    zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni,
 •    vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
 •    vgradnjo kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
 •     zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem
 •    daljinskega ogrevanja,
 •    vgradnjo sprejemnikov sončne energije,
 •    vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah,
 •    vgradnjo energijsko učinkovitega sistema razsvetljave,
 •    optimizacijo sistema ogrevanja,
 •    napravo za samooskrbo z električno energijo,
 •    gradnjo skoraj nič-energijske stavbe,
 •    izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav,
 •    vgradnjo energijsko učinkovitih elektromotorjev in/ali vgradnjo frekvenčnih
 •    pretvornikov,
 •    uvedbo sistema upravljanja z energijo,
 •    ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu,
 •    napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote.

SPOROČILO ZA JAVNOST