Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za sodelovanje v shemah kakovosti, s katerim razpisuje milijon evrov nepovratnih sredstev. Podpora je namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

  • zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),
  • zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc in Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),
  • ekološka pridelava in predelava in
  • registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino ZGP, vrhunsko vino ZGP in vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem).

Upravičenec do podpore v okviru podukrepa iz te uredbe je:

  • KMG, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je pridobilo certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena, ali
  • pravna oseba, ki je pridobila certifikat za vsaj tri KMG za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti iz drugega odstavka prejšnjega člena.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

  • upravičenec mora imeti na dan oddaje vloge na javni razpis veljaven certifikat,
  • od prve pridobitve certifikata do vložitve vloge na javni razpis ne smejo preteči več kot štiri koledarska leta,
  • izpolnjevanje pogoja aktivnega kmeta.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 21.12.2018

Več na tej povezavi.