V Uradnem listu RS št. 72/2018 z dne 23. 11. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2611/18) in št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18), ki se glasi: I. Spremeni se razpisani znesek v poglavju 1.1 javnega razpisa »Višina in vir sredstev«, ki je po novem 9.000.000,00 EUR. II. V poglavju 3.3 javnega razpisa »Roki za oddajo vlog«, se doda nov rok, in sicer: 15. 1. 2019. III. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 

 2. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2019. 

  Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) v letu 2019. Sofinancira se izvajanje dejavnosti ISIO, ki se izvaja v vseh statističnih regijah, pred vključitvijo v izobraževanje, med izobraževanjem in po končanem izobraževanju, ter vključuje postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. 

  Obdobje izvajanja dejavnosti po tem razpisu je od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019. 

  Ciljna skupina so odrasli, ki niso zaposleni, med katere spadajo: brezposelni, osipniki, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi, obsojenci na prestajanju kazni zapora in drugi. 

  Okvirna višina razpoložljivih sredstev za ta javni razpis je 790.637,34 EUR. 

  Vlogo z vso zahtevano dokumentacijo pošljite na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, najkasneje do 14. 12. 2018. 

  Več informacij najdete na:

  http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1648

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.