• Sklop 1: sofinanciranje vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin razglašenih kulturnih spomenikov.

  • Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini, poglavje Restavratorstvo (ZVKDS Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007, julij 2010, januar 2017) na razglašenih kulturnih spomenikih.

Upravičeni prijavitelji

Enota kulturne dediščine, na kateri bodo izvedeni posegi, mora biti razglašena za kulturni spomenik. Prijavitelj – upravičenec do sredstev razpisa - je lahko le (so)lastnik, njegov pooblaščenec ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim dokazilom. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo. 

Več na tej povezavi.

Rok prijave: 21.01.2019