Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest.

Sofinanciralo se bo projekte, ki bodo med drugim vključevali naslednje aktivnosti:

  • razvoj motivacijskih programov za starejše zaposlene,
  • razvoj in uvajanje managementa znanja (predvsem prenos znanj s starejših na mlajše),
  • razvoj in uvajanje programov managementa starostne raznolikosti zaposlenih,
  • razvoj in uvajanje programov spodbujanja dobrega počutja starejših na delovnem mestu,
  • aktivnosti spodbujanja sodelovanja zaposlenih v procesu izboljševanja delovnega okolja,
  • aktivnosti razvoja in uvedbe pogojev za fizično aktivnost zaposlenih.
Upravičeni prijavitelji
  • 2 krovna partnerja, ki sta registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) in vpeljujeta projektne rešitve, 
  • opcijsko 1 dodaten, svetovalni partner, ki je pravna ali fizična oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji (ostale podrobnosti so opredeljene v razpisni dokumentaciji) in ima svetovalno vlogo.

Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 14.01.2019