V Uradnem listu RS št. 81/2018 z dne 14. 12. 2018 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

- Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavlja javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Namen in cilj javnega razpisa:

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50%).

Javni razpis je namenjen:

  • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
  • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
  • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
  • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 11 operacij, ki bodo vključevale ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%. 2.2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oziroma rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Celoten razpis in več informacij na tej POVEZAVI.

 

- Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za financiranje obratnih sredstev in opreme za obdelovalce in predelovalce lesa – B2 2018

Višina in vir sredstev:

Skupni razpisani znesek posojil iz namenskega premoženja Sklada je 3.800.000,00 EUR

Namen in cilj javnega razpisa:

Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Sklada projektom na področju obdelave in predelave lesa na območju Republike Slovenije, s ciljem spodbujanja razvoja slovenske lesno predelovalne industrije (podprogram B2) s sofinanciranjem nakupa hlodovine vseh vrst in kakovosti, ki je nastala kot posledica številnih ujm in neurij na območju Republike Slovenije, stroškov dela in nakupa opreme ali delovnih strojev.

Namen razpisa je spodbujanje obdelave in predelave lesa, dviga konkurenčnosti, tržne naravnanosti in tehnološkega razvoja podjetij ter skladnega regionalnega razvoja.

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si, prav tako se ju lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu Sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53.

Vir in preostala obvestila ter javni razpisi na tej povezavi: Uradni list RS št. 81/2018

 

 

 

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.