Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje največ dveh MCRUK. Med področja, ki jim je namenjena podpora, sodijo povezovanje področij znanosti, umetnosti, tehnologije in gospodarstva, s posebnim ozirom na izboljšanje mednarodne konkurenčnosti, boljšo izrabo obstoječe in razvoj nove raziskovalne infrastrukture, vključevanje v mednarodne raziskovalne programe, izrabo inovativnega potenciala raziskovalcev in njihovo mednarodno mobilnost.

Upravičeni prijavitelji

Prijavitelji tega razpisa in vključeni konzorcijski partnerji so lahko zasebni in javni zavodi ter društva s področja kulture s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo v ustanovnem aktu ali drugem ustreznem pravnem aktu kot glavno dejavnost opredeljeno delovanje na področju kulture in umetnosti, na področju univerze ali visokošolskih zavodov, ki združujejo kulturno-umetniško in raziskovalno dejavnost ter so bili ustanovljeni najmanj dve leti pred objavo javnega razpisa. Kot konzorcijski partnerji se izjemoma lahko prijavijo tudi univerze in samostojni visokošolski zavodi, če so ključni za delovanje konzorcija, pri čemer delež takšnih institucij ne sme preseči 1/3 vseh članov konzorcija.

Na razpisu sodelujejo konzorcijski partnerji, ki so za ureditev medsebojnih razmerij sklenili konzorcijsko pogodbo, ki je del razpisne dokumentacije ter izpolnjujejo vse v konzorcijski pogodbi navedene zahteve.

Za podporo delovanju največ dveh nacionalnih MCRUK, organiziranih v dva konzorcija, je v 4-letnem obdobju 2019-2022 predvidenih skupno 9.000.000,00 EUR. Vsak prijavitelj lahko za svoj konzorcij zaprosi za največ 4.500.000,00 EUR. V okviru posameznega konzorcija bo dodeljeno 60% sredstev za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 40% za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Stopnja sofinanciranja operacij je 100%.

Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave: 22.02.2019

Več na tej povezavi.