V Uradnem listu RS št. 1/2019 z dne 4. 1. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2018/19 – 2. del 

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo), razpisuje študijske pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah, organizacijah za izobraževanje odraslih in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: vzgojno-izobraževalni zavodi), in sicer za subvencioniranje šolnine za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v naslednje študijske programe za izpopolnjevanje oziroma program za izpopolnjevanje: 

  A. – Študijski program za izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja angleščine oziroma nemščine, Filozofska fakulteta in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, – Študijski program za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole (ali biološki del ali kemijski del ali fizikalni del), Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. 

  B. – Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva, smer izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za šolske knjižničarje (ŠPIK-Š), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

  C. – Pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem, – Pedagoško andragoško izobraževanje (PAI), Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, – Pedagoško-andragoška izobrazba za strokovne delavce v osnovnih in srednjih šolah, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, – Pedagoško-andragoško izobraževanje, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, – Pedagoško-andragoško izobraževanje, Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru, – Pedagoško-andragoška izobrazba za področje glasbe, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, – Program pedagoško-andragoškega in specialnopedagoškega izpopolnjevanja za strokovne delavce s srednjo izobrazbo, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju študijskih pomoči strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 106/10) imajo pravico do študijske pomoči kandidati, ki so zaposleni v vzgojno-izobraževalnem zavodu, ki izvaja javno službo, ter izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom in z razpisom, študijska pomoč pa je namenjena subvencioniranju izobraževanja. 

  Višina razpoložljivih sredstev, namenjena za subvencioniranje šolnine kandidatov, je 175.000,00 EUR. 

  Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis študijskih pomoči 2018/19 – 2. del«, ter z imenom, priimkom in polnim naslovom kandidata, najkasneje do 31. 1. 2019. 

  Več informacij na:

  http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10606/ 

  Za dodatne informacije lahko pokličete Natašo Miklič (tel. 01/400-53-27) ali Vido Trilar (tel. 01/400-52‑33) ali pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.