AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 11/2019 z dne 22. 2. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Vlada Republike Slovenije objavlja javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2019. 

  Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo obenem prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Priznani v odličnosti – Recognised for Excellence« za dosežene točke nad 300, 400 in 500 (od 1000 možnih). 

  Rok za prejem vlog je 29. 5. 2019. Kot pravočasne se štejejo vse vloge, ki bodo do tega dne oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure dostavljene v sprejemno pisarno SPIRIT Slovenija, Verovškova ulica 60, Ljubljana. 

  Več informacij na:

  https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-02-22-Javni-razpis-za-podelitev-priznanja-Republike-Slovenije-za-poslovno-odlicnost-za-leto-2019 

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja tretji javni razpis za »Ukrep inovacije v akvakulturi«. 

  Predmet javnega razpisa je spodbujanje inovacij v akvakulturi. 

  Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 400.000,00 eurov, od tega znaša prispevek Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Unija) 300.000,00 eurov ter prispevek Republike Slovenije 100.000,00 eurov.

  Podprlo se bo naslednje ukrepe:

  1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje,

  2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali

  3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov. 

  Več informacij na:

  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1464 

 3. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije objavlja javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2019. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v tiskani in digitalni obliki na vseh znanstvenih področjih, in sicer:

  A. – znanstvenih monografij slovenskih avtorjev (imajo slovensko državljanstvo) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem; – znanstvenih monografij tujih avtorjev (delujejo kot raziskovalci v Republiki Sloveniji in imajo evidenčno številko raziskovalca pri agenciji) ter kritičnih izdaj virov s spremno študijo in komentarjem,

  B. prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik,

  C. prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik,

  D. digitalnih izdaj monografij. 

  Vrednost razpoložljivih sredstev javnega razpisa za leto 2019 znaša predvidoma 440.000,00 EUR. 

  Ovojnica s prijavo mora prispeti na naslov agencije do vključno torka, 9. 4. 2019, do 14. ure. Elektronsko prijavo je potrebno poslati do vključno torka 9. 4. 2019, do 14. ure. 

  Več informacij:

  https://www.ntf.uni-lj.si/ntf/notification/javni-razpis-za-sofinanciranje-izdajanja-znanstvenih-monografij-v-letu-2019/ 

 1. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2019. 

  Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si

  Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 22. 2. 2019 in se izteče dne 25. 3. 2019. 

 2. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije objavlja javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019. 

Namen javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini in jih spodbujati pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Slovenski poslovni klubi v tujini so uradno registrirani pravni subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnost slovenskega poslovnega kluba in katerih dejavnost je usmerjena v:

– krepitev gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in državo, v kateri imajo sedež,

– spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov ter izmenjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji, zainteresiranimi za poslovanje na tujem trgu,

– svetovanje slovenskim, predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem delujejo posamezni slovenski poslovni klubi, ter tujim podjetjem, ki želijo poslovati s slovenskimi podjetji,

– redno seznanjanje slovenskih podjetij in institucij z aktualnimi poslovnimi informacijami in poslovnimi priložnostmi v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo,

– promocijo slovenskega gospodarstva ter slovenskega poslovnega okolja v državah, v katerih slovenski poslovni klubi delujejo. Cilj javnega razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati,

– organizacija in izvedba najmanj 60 kakovostnih poslovnih dogodkov, namenjenih slovenskim in tujim podjetjem,

– informiranje in svetovanje najmanj 600 slovenskim podjetjem, ki želijo prodreti na tuje trge,

– posredovanje najmanj 250 prispevkov za objavo na portalu Izvozno Okno. 

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 450.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, PP 603210 – spodbujanje internacionalizacije, za leto 2019. 

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 29. 3. 2019, do 13. ure. 

Več informacij na:   

https://www.spiritslovenia.si/razpisi/2019-02-22-Javni-razpis-za-sofinanciranje-izvajanja-dejavnosti-slovenskih-poslovnih-klubov-v-tujini-v-letu-2019 

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.