AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 10/2019 z dne 1. 3. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev – PF1/PF2 2018, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/18 z dne 27. 7. 2018 (Ob-2612/18), s spremembama javnega razpisa, objavljenima v Uradnem listu RS, št. 54 z dne 10. 8. 2018 (Ob-2656/18) in št. 76 z dne 30. 11. 2018 (Ob-3336/18): I. Spremeni se besedilo poglavja 3.3 javnega razpisa, ki se po novem glasi: »Roki za oddajo vlog so: 3. 9. 2018, 1. 10. 2018, 5. 11. 2018, 3. 12. 2018, 4. 2. 2019, 4. 3. 2019 in 15. 4. 2019.« II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno. 

 2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja spremembo 2. javnega razpisa za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. 

V 2. javnem razpisu za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij (Uradni list RS, št. 84/18) se v podpoglavju 4.6 Pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v 2. točki: – podtočke č) beseda »prve« nadomesti z besedo »druge«; – podtočke d) beseda »druge« nadomesti z besedo »prve«. 2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene. 

 1. Ministrstvo za kulturo objavlja razpis za izbor operacij “Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – center za kreativnost 2019” (JR CzK 2019). 

  Operacije v okviru javnega razpisa bodo sofinancirane s strani Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe: 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev, specifičnega cilja: 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij. 

  Predmet razpisa so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kulturnega in kreativnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter spodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom. 

  Namen javnega razpisa: 1. Podpora in razvoj inovativnih idej, podjetij oziroma projektov s področja KKS. 2. Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS. 3. Spodbujanje sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo. 4. Spodbujanje podjetništva in podjetniških znanj v KKS sektorju skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe. 5. Dvig števila zaposlenih v podprtih projektih. 

  Okvirna skupna višina sredstev za izvedbo javnega razpisa je 880.000,00 € (skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR.) 

  Več informacij na:

  http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1911 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.