1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo spremembe in dopolnitve javnega razpisa za sofinanciranje projektov promocije lokalnih kmetijskih in živilskih proizvodov 2014-2015.

 

  1. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. je objavilo spremembo javnega razpisa za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2014.

 

  1. Slovenski podjetniški sklad je objavil II. javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2014 (P2B).

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih   posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Vlagatelji po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so že bila dodeljena sredstva po javnem razpisu P2A/2013 in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že drugo leto. Opredeljeni so kot skupina P2B/14.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij.

Višina sofinanciranja znaša 80% upravičenih stroškov. Maksimalna višina subvencije za podjetja iz ciljne skupine P2B je 54.000 EUR v dveh izplačilih.

Rok za predložitev vlog je 4. 11. 2014.

 

  1. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je objavil javni razpis za sofinanciranje izvajanja regijskih štipendijskih shem za šolsko/študijsko leto 2014/2015 v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.3. prednostne usmeritve »Štipendijske sheme« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.