V Uradnem listu RS št. 44/2019 z dne 5. 7. 2019 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi: 

 1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembe Javnega razpisa »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0« (Uradni list RS, št. 81/18 z dne 14. 12. 2018). 

  Spremeni se okvirna višina sredstev, ki so na razpolago, in sedaj znašajo 7.429.450,38 EUR (4.446.685,92 za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in 2.982.764,46 za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija). Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je: leto 2019 – 3.913.202,35 EUR, leto 2020 – 3.516.248,03 EUR. 

 2. Javni štipendijski, razvojni, invalidski, preživninski sklad Republike Slovenije je objavil popravek Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov v obdobju 2019–2022 (Uradni list RS, št. 36/19 z dne 7. 6. 2019). 

  V podpoglavju »Splošni pogoji za kandidiranje« se popravi prva alineja 6. točke tako, da se glasi: – družbe oziroma podjetja, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnimi osebami zasebnega prava (interesna združenja, zbornice, organizacije na trgu dela). 

  Rok za oddajo vlog je do vključno 15. 7. 2019.

  Odpiranje vlog se bo začelo 17. 7. 2019 ob 11. uri, na sedežu sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana. 

 3. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020–2022«. 

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve partnerstev, v okviru katerih bodo le-ta: pripravila poslovne načrte in načrte trženja na tujih trgih, vstopala na nove tuje trge, pridobila tuje zastopnike, predstavljala proizvode ali storitve na mednarodnih sejmih v tujini, z namenom krepitve mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti poslovnega sodelovanja MSP-jev s tujimi partnerji. 

  Ciljna skupina/upravičenci so MSP-ji (mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji):

 • ki pristopijo k partnerstvu, ki vključno z njimi zajema najmanj 3 MSP in

 • želijo svoje poslovanje razširiti na tuje trge ali

 • nameravajo širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih. 

Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posamezne operacije lahko znaša največ 250.000,00 EUR. V okviru operacije se morajo izvajati tako aktivnosti na področju priprave strateških dokumentov (poslovni načrt in načrt trženja), kot tudi aktivnosti neposredno povezane z vstopom na nove tuje trge in/ali z razširitvijo poslovanja (nov produkt ali storitev) na obstoječih tujih trgih. 

Komisija vloge oceni na podlagi naslednjih meril:

 • Metodologija in načrtovanje operacije,

 • Finančna konstrukcija operacije,

 • Stopnja uravnoteženosti partnerjev v operaciji,

 • Komplementarnost partnerstva,

 • Finančna sposobnost podjetja – Bonitetna ocena,

 • Gospodarska rast na ciljnem trgu v letih 2015–2018,

 • Število podprtih novih izvoznikov. 

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.800.000,00 EUR (63,12% Kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 36,88% Kohezijska regija Zahodna Slovenija). Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunska leta 2020, 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev. 

Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2019. 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.