Spoštovani!

Na OOZ Tolmin, dne 15.10.2019 ob 14.00 uri, organizirajo štiri-urni seminar z gradbeno inšpektorico Aleksandro Velkovrh, z naslovom Obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezane na izvedbo del na gradbenih objektih

Vsebina:

  • Novosti Zakona o urejanju prostora, ZUreP-2, ki zadevajo izvajalce in investitorje(Vrste prostorskih planov, bistvene značilnosti priprave in spremembe; Racionalna raba prostora, Ohranjanje posamične poselitve; Pripravljalec, pobudnik, investitor, izdelovalec, občinski urbanist; Lokacijska preveritev; Razvojne stopnje zemljišč; Taksa za neizkoriščeno zemljišče; PIS – primer vpogleda na internetu)
  • Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Pogoji za opravljanje dejavnosti; Zavarovanja; Imenik PI, imenik NI – na internetu preveritev konkretnih oseb ali so do 1. 6. 2019 dopolnili podatke
  • Gradbeni zakon za izvajalce-1.del(Kdo je izvajalec po GZ; Pogoji za izvajalca; Zavarovanje;  Obveznosti, ki jih mora izpolnjevati izvajalec del, glede na zahtevnost objekta in vrsto del; Vpis oseb izvajalca v imenik vodij del, IZS, OZS, GZS – na internetu vpogled v imenike; Novi pogoji za vodenje posameznih del in celotnih objektov; Druge obveznosti izvajalca del); Razlika med zakonskimi in pogodbenimi obveznostmi; Vodenje dokumentacije na objektu (pogodbe o izvedbi, dokazilo o zanesljivosti)
  • Gradbeni zakon za izvajalce-2.del ( Nadzornik, vodja nadzora; Obveznosti in pravice nadzora s poudarkom na novostih – zakonske in pogodbene; Pravilnik o gradbiščih – v spreminjanju; Uredba o razvrščanju objektov – vpogled na internetu v Prilogo 1 (iskanje namena in zahtevnosti objekta); Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov – na internetu pregled vrst dokumentacij in obrazcev; Prekrški in kazenske določbe za izvajalca in nadzornika; Predstavitev novega priročnika

 

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na predavanju pridobijo 2 kreditni točki iz obveznih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Cena za člane: 80 EUR/ osebo, nečlani 120 EUR/osebo; Kotizacijo se vplača na TRR: SI56 0475 3000 0307 297

Prijave:

Predavateljica Aleksandra Velkovrh je vodila medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor, sedaj je gradbena inšpektorica, je predavateljica, avtorica Priročnika za gradbene izvajalce, več člankov na temo nove zakonodaje in so/avtorica že petih knjig s področja nove gradbene zakonodaje.