Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1)  prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

FURS je začel s preverjanjem vpisa in pošiljanjem prvih glob ter napovedal, da bodo pravilnost vpisa zavezancev v RDL preverjali v rednih finančnih nadzorih. V mesecu avgustu so izdali 262 plačilnih nalogov pravnim osebam in 294 plačilnih nalogov njihovim odgovornim osebam. Globa za pravno osebo od 6.000 do 60.000 EUR, za odgovorno pa od 400 do 2.000 EUR. (Vir: GZS)

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Dejanske lastnike morajo v RDL vpisati pravne osebe, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije, razen spodaj navedenih izjem, ter tuji skladi, tuje ustanove ali podobni subjekti tujega prava, ki sprejemajo in upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen in iz njihovega poslovanja nastanejo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

Več o Registru dejanskih lastnikov, vpisu in kdo se mora vpisati: https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno