1) PRAVNA PODLAGA 28.b.člen Zakona o kmetijstvu –Zkme-1 (Uradni list RS, št.45/2008, 57/2012,90/2012- ZdZPVHVVR, 26/2014, 32/2015, 27/2017 in 22/18).

2) NAMEN JAVNEGA POZIVA Namen javnega poziva je pridobitev predlogov za izvedbo dogodkov in aktivnosti za leto 2020, ki so pomembni za širšo prepoznavnost lokalne hrane, pijač in alkoholnih pijač. Lokalni proizvodi so v našem širšem prostoru pri potrošnikih pogosto slabo prepoznavni. Z željo po boljši prepoznavnosti proizvodov, navedb na živilih, prehranskih lastnostih živil, spodbujanju dobrih prehranskih navad, želimo podpreti aktivnosti, prireditve, tekmovanja, predstavitve in dogodke, ki bodo pripomogli k doseganju cilja večje prepoznavnosti. Namen je pridobiti predloge za izvedbo različnih dogodkov in aktivnosti, ki bodo učinkovito orodje za ozaveščanje in informiranje potrošnikov o lokalno pridelani in predelani hrani (kmetijski in živilski izdelki, pijače in alkoholne pijače). Povečanje prepoznavnosti lokalnih proizvodov, z vsemi njihovimi značilnostmi, je sredstvo za doseganje cilja - večje prepoznavnosti lokalne hrane v vsakodnevni prehrani in uživanje zdravju koristnih obrokov in večjem povpraševanje po teh proizvodih.

3) PREDMET JAVNEGA POZIVA Financiranje posameznih aktivnosti v okviru dogodkov, prireditev, tekmovanj, predstavitev slovenskih lokalnih proizvodov s poudarkom na proizvodih, ki so rezultat delujoče verige, povezovanja pridelovalcev in predelovalcev ter inovativnosti in bodo pripomogli k večji prepoznavnosti proizvodov širšemu krogu potrošnikov v Sloveniji in tujini.

4) PRIJAVITELJI, CILJNE SKUPINE/ UPRAVIČENCI Upravičenci do podpor financiranja so osebe javnega in zasebnega prava ter nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu. Upravičenci bodo izvedli predlagane aktivnosti sami ali s pomočjo partnerjev in zagotovili pokritje stroškov tudi za aktivnosti, ki ne bodo financirane s strani ministrstva.

5) POGOJI ZA KANDIDIRANJE Če je upravičenec pravna oseba ali samostojni podjetnik, ne sme biti v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in mora biti vsaj tri leta registriran za dejavnost, za katero kandidira. Vsak upravičenec se lahko prijavi samo z eno vlogo.

6) OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV V letu 2020 bo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju MKGP) za financiranje posameznih aktivnosti v okviru dogodkov, prireditev in tekmovanj, zagotovilo sredstva v skupni višini največ do 100.000,00 € za vse aktivnosti izbrane po javnem pozivu, ki bodo uvrščene v letni program financiranja. Za izvedbo vsake posamezne aktivnosti bo izbran izvajalec po postopku javnega naročanja skladno z zakonodajo, ki velja za javno naročanje. Sredstva bodo zagotovljena iz PP 20 0024 Podpora prepoznavnosti slovenske hrane, NRP 2330-20-0006 Lokalna hrana in zmanjševanje zavržkov hrane.

7) PREDLOŽITEV PREDLOGOV Ponudniki naj svoje predloge pošljejo na elektronski naslov naročnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gp.mkgp@gov.si 

Rok za oddajo predlogov je 16. 3. 2020 do 24. ure.

Predlogi morajo biti podpisani in poslani v pdf obliki.

Za aktivnost morajo biti izdana vsa potrebna dovoljenja, če gre za aktivnost za katero je dovoljenja potrebno pridobiti. Predlog mora biti napisan v slovenskem jeziku, priloženi morajo biti finančni izračuni.

Predlog za prijavo dogodka ali aktivnosti mora vsebovati:

1. Osnovne podatke o dogodku in opis dogodka v Republiki Sloveniji. Datum in lokacija dogodka. Glavna vsebina dogodka, ki predstavlja niz aktivnosti, usmerjenih v doseganje jasno opredeljenih ciljev - komu je dogodek namenjen, kdo je ciljna skupina in končni uporabniki.

2. Osnovne podatke o predlagatelju.

3. Osnovne podatke o partnerjih pri dogodku.

4. Območje, kjer se bo dogodek izvajal.

5. Finančni načrt dogodka. Opis sistema opravljanja aktivnosti in opredeljeni drugi finančni viri, zagotovljen sistem spremljanja in vrednotenja aktivnosti glede na načrt aktivnosti, razvidna mora biti finančna konstrukcija vseh sodelujočih partnerjev in njihovih finančnih deležev.