Idrija, 16. 3. 2020        

AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi

1. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo javnega razpisa: »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetni področjih pametne specializacije«, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 14. 10. 2016.

 2. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembo vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo – Spodbude za digitalno transformacijo MSP, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne 18. 10. 2019.

 3.      Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za izbor izvajalcev programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020.

 4.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020.

Predmet javnega razpisa je podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem on 10. februarjem 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017 in zaradi vetroloma med 29. in 30. oktobrom 2018.

 5.      Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike.

 Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom. Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Zeleni ključ, Travelife, EMAS, Ecocamping, World of Glamping Green in LEAF. Prijavitelj lahko v eni vlogi zaprosi za sofinanciranje uvedbe enega okoljskega/trajnostnega znaka.

 Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za namen uvedbe istega okoljskega/trajnostnega znaka za isto turistično nastanitev ali gostinski obrat.

 6.      Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 3. javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

 Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.