Ministrstvo za kulturo je objavilo redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin: tiskanih medijev, radijskih programov, televizijskih programov, elektronskih publikacij.

Na javni razpis se lahko prijavijo izdajatelji tiskanih medijev, radijskih in televizijskih programov in izdajatelji elektronskih publikacij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so vpisani v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, pravne ali fizične osebe, registrirane za produkcijo avdiovizualnih del oziroma radijskih programov in katerih projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev radijskih ali televizijskih programov in javno predvajani. Na področje sofinanciranja programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa se lahko prijavijo izključno izdajatelji radijskih ali televizijskih programov z ustreznim statusom ter neodvisni producenti, katerih prijavljeni projekti bodo najpozneje v roku 1 leta po dokončanju uvrščeni v programsko shemo izdajateljev programov.

Okvirna vrednost sredstev za razpis za leto 2015 je 1.600.000,00 EUR. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znaša največ 50% vseh predvidenih upravičenih stroškov. Med upravičene stroške štejejo stroški osebja in stroški drugih storitev.

Rok za oddajo vlog je 21. 11. 2014.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si