1. Zavod za zaposlovanje je 1. aprila objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbujanje zaposlovanja - Zaposli.me 2020. Za obdobje 2020–2021 je na voljo okvirno 26,75 milijona EUR.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Zaposli.me, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje, najmanj 12 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti, vendar ne krajši od 20 ur na teden. Za krajši tedenski delovni čas od polnega, vendar ne krajši od 20 ur na teden, se lahko zaposli tudi oseba, ki je najmanj 12 mesecev prijavljena v evidenci brezposelnih.

V projekte v okviru programa Zaposli.me bo Zavod vključil brezposelne osebe, ki izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih kriterijev:

 • so starejše od 50 let,
 • so vsaj 12 mesecev prijavljene6 v evidenci brezposelnih oseb in stare 30 ali več let,
 • so stare 30 ali več let in imajo nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo (od ISCED 0 do vključno ISCED 2),
 • so stare 30 ali več let, ki se bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije ponovno aktivirale na trgu dela,
 • so stare 30 ali več let in so prejemnice denarne socialne pomoči,
 • so stare 30 ali več let in pri katerih od zaključka zaposlitve v okviru programa Javnih del še ni poteklo 12 mesecev.

Javno povabilo bo odprto od 10. 4. 2020 od 14:00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 11. 2020.

Upravičeni prijavitelji

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila – glej razpisno dokumentacijo.

2. Zavod za zaposlovanje je 1. aprila objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020. Na voljo je 8,2 milijona EUR.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki obsega vključevanje mladih brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za nedoločen čas. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za:

 • polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur, skladno s 143. členom ZDR-1 ali
 • delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti2, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

V zaposlitev s pomočjo subvencije vključujejo mlade, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajejo prednost osebam, ki:

 • v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,
 • se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,
 • so pri nas dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih.

Javno povabilo bo odprto od 10. 4. 2020 od 14:00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2020.

Upravičeni prijavitelji

Kandidirate lahko delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega v zadnjih 3 mesecih ali ste samozaposleni ter izpolnjujete vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila -  glej razpisno dokumentacijo.

3. Zavod za zaposlovanje je 1. aprila objavil javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020. Za leti 2020 in 2021 je na voljo 1,1 milijona EUR.

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v subvencionirane zaposlitve za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev, in sicer za polni delovni čas, 40 ur na teden ali polni delovni čas, ki je krajši od 40 ur na teden, vendar ne krajši od 36 ur ali krajši tedenski delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti2, vendar ne krajši od 20 ur na teden.

V projekte v okviru programa Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice bo Zavod vključil brezposelne osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, ki se bodo po vključitvi v praktično usposabljanje v okviru programa Učne delavnice, ponovno aktivirale na trgu dela.

Javno povabilo bo odprto od 10. 4. 2020 od 12:00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. 6. 2020.

Upravičeni prijavitelji

Ponudbo na javno povabilo lahko predložite delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imate vsaj enega zaposlenega ali ste samozaposleni ter izpolnjujete še vse druge pogoje iz 6. poglavja javnega povabila – glej razpisno dokumentacijo.

Več na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.