V Uradnem listu RS št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

  

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij v letu 2015 in 2016.

 

Predmet javnega razpisa za sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij je sofinanciranje izdajanja domačih znanstvenih periodičnih publikacij z znanstveno vsebino, ki so pomembne za prenos znanstvenih spoznanj v aplikacijo in tehnološki razvoj. Javni razpis obsega izdajanje domačih znanstvenih periodičnih publikacij v tiskani oziroma spletni obliki s področij humanističnih, družboslovnih, medicinskih, biotehnoloških, tehniških in naravoslovno-matematičnih ved.

Na javni razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri Agenciji, založbe in društva, vpisana v zbirko podatkov društev, ki delujejo v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo pravne osebe iz slovenskega zamejstva in pravne osebe Slovencev po svetu.

 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2016-2017.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (do 14 dni) medsebojnih obiskov slovenskih raziskovalcev in raziskovalcev iz Bosne in Hercegovine, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte v letih 2016-2017. Slovenska stran bo za mlajše raziskovalce iz Bosne in Hercegovine dodatno sofinancirala tudi daljše obiske (od 1 do 3 mesece) v Republiki Sloveniji. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija, izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije, ter izvajajo s strani agencije (so)financirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem.

 

Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem za vzpostavitev novih regijskih garancijskih shem.

Cilj razpisa je izbrati izvajalce shem na območju Republike Slovenije, v vseh 12 statističnih regijah, z namenom pospeševanja razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanja investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanja stopnje brezposelnosti, vzpostavljanja možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanja dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov.

Upravičenci oziroma izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije za izvajanje regijske garancijske sheme po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje.

  

V Uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

 • Zakon o dopolnitvi Zakona o dohodnini

 • Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih

   

  Ministrstva so sprejela:

 • Pravilnik o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot

    

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.