V Uradnem listih RS št. 32/2015 z dne 8. 5. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

 

 1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije je objavilo popravek III. Javnega razpisa za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe na področju novih izzivov.

 

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad, Ribnica, je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo.

Vlagatelji so po tem javnem razpisu kmetijska gospodarstva, kot so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu. Vpisana morajo biti v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo za kmetijstvo, in so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, t.j. kmet, in opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije.

Upravičeni stroški so odvisni od tega, na kateri sklop razpisa se vlagatelj prijavlja – ali sklop vsebuje državno pomoč ali ne. Vse kategorije upravičenih stroškov pa so:

 • stroški gradnje, nakupa ali izboljšanje nepremičnin,

 • nakup strojev oziroma mehanizacije in opreme,

 • stroški samostojnega nakupa nepremičnin,

 • stroški nakupa živali ter enoletnih rastlin,

 • naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za potrebe kmetijskih gospodarstev,

 • stroški izgradnje oziroma obnove namakalne infrastrukture ter namakalna oprema, nova ali rabljena, oziroma stroji.

                                                                                                                                                                                            

  V Uradnem listu št. 32/2015 so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

   

  Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:

 • Zakon o spremembi Zakona o kmetijstvu

   

  Vlada Republike Slovenije je sprejela:

 • Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

   

  Ministrstva so sprejela:

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o žganih pijačah

    

  Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.