Namen dodelitve sredstev na podlagi tega razpisa je omogočiti zaposlovanje mladih doktorjev znanosti, ki so po končanem doktorskem usposabljanju zaradi dolgotrajne ekonomske in finančne krize ostali brez možnosti zaposlitve. Cilj javnega razpisa je uporaba pridobljenih znanj na področju raziskovalno razvojnega dela in prenos znanja v prakso ter dvig raziskovalno razvojnih potencialov.

Agencija sofinancira upravičene stroške javnega razpisa, to so plače z davki in prispevki za izbrane mlade doktorje znanosti ter ostale stroške dela (regres, malica, prevoz na delo) v skupni višini 25.650,00 evrov za 18 mesecev oziroma 1.425,00 evrov na mesec, kar predstavlja 2/3 sredstev za plačo in ostale stroške dela.

Prijavitelj sofinancira razliko do polne plače in ostalih stroškov dela v višini, ki predstavlja vsaj polovico sredstev, ki jih zagotavlja agencija, za obdobje 18 mesecev.

Predvideni začetek financiranja je 1. 10. 2015.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev javnega razpisa znaša 1.026.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Rok: Za pravočasno se šteje prijava, ki v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do četrtka, 10. 9. 2015 do 12. ure ali, če je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije, do četrtka, 10. 9. 2015 do 12. ure (upošteva se poštni žig).

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na spletnih straneh agencije: http://www.arrs.gov.si/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, Kontaktni osebi: Marko Belavič, Tel: (01) 400-59-41 in Lili Lučič, Tel: (01) 400-59-13.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije: www.arrs.gov.si/sl/razpisi/.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.