V Uradnem listu RS št. 43/2015 z dne 19. 6. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

 1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015.

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi za leto 2015 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev in že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Vlagatelj na ta javni razpis mora biti registriran oziroma mora imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki so predmet projekta.

Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so:

 • pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine in samoupravne narodne skupnosti, kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, lokalne in regionalne razvojne agencije, lokalne akcijske skupine itd.,

 • nevladne organizacije, kot so: združenja, fundacije, zbornice, društva,

 • grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe,

 • pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so: lokalne in regionalne razvojne agencije,

 • javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja.

  Vlagatelj za projekt lahko s strani Sklada po tem javnem razpisu pridobi posojilo v skupni višini do 80 % pogodbene vrednosti odobrenih evropskih sredstev vlagatelju, vendar največ 100.000 EUR.

   

2. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih v letu 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti:

 • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev na nov tuj trg,

 • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

  Prijavitelj mora tržno raziskavo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, specializiranim za izvedbo tržnih raziskav.

  Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

  Cilj razpisa je podpreti do 40 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ter izpolnjujejo ostale pogoje iz razpisa.

  Javni razpis je odprt do vključno 3. 8. 2015.

   

3. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma je objavila javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini.

Do sredstev po tem razpisu so upravičene pravne osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu.

Javni razpis bo odprt do vključno 31. 7. 2015.

 

4. Javna agencija za knjigo RS je objavila javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih prevodov v tuje jezike za leto 2015.

 

V istem uradnem listu so bila objavljena tudi naslednja obvestila državnih organov:

Ministrstva so objavila:

- Pravilnik o krmi za posebne prehranske namene

- Pravilnik o spremembah Pravilnika o shemah kakovosti kmetijskih pridelkov in živil                            

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.