V Uradnem listu RS št. 48/2015 z dne 3. 7. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

1. Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge in spremembi razpisne dokumentacije za Javni razpis za iz­vedbo projekta »Informiranje in pravno svetovanje tujcev na področju mednarodne zaščite«, št. 430-1779/2014, ki se financira iz sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev proračuna Republike Slovenije, ki ga je 5. 6. 2015 objavilo Uradnem listu RS, št. 39/15.

 2. Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo obvestilo o dodatnih pojasnilih v zvezi s pripravo vloge in spremembah razpisne dokumentacije za Javni razpis za izvajanje pravnega svetovanja tujcem v postopkih vra­čanja iz Republike Slovenije, št. 430-466/2015, ki se financira iz Sklada za azil, migracije in vključevanje in sredstev Ministrstva za notranje zadeve, ki ga je objavilo dne 19. 6. 2015 v Uradnem listu RS, št. 43/15.

3. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inova­tivnosti, razvoja, investicij in turizma, je objavila javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2015Št. JR 2/2015-446. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz­pisa je sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini. Cilj javnega razpisa je oblikovati in vzdrževati mrežo slovenskih poslovnih klubov v tujini in v sodelovanju z nji­mi intenzivneje izvajati podporo pri spodbujanju interna­cionalizacije slovenskega gospodarstva preko izvajanja naslednjih aktivnosti slovenskih poslovnih klubov: zago­tavljanje informacij in svetovanje slovenskim predvsem malim in srednje velikim podjetjem, ki se odločajo za prodor na trg, na katerem deluje slovenski poslovni klub; spodbujanje rednih formalnih in neformalnih stikov in iz­menjave informacij med lokalnimi podjetji, institucijami in slovenskimi podjetji; redno seznanjanje slovenskih pod­jetij in institucij s spremembami v poslovnem okolju, v ka­terem deluje slovenski poslovni klub; redno zagotavljanje aktualnih poslovnih informacij na portalu Izvozno Okno; organizacija poslovnih dogodkov; promocija slovenskega gospodarstva in slovenskega poslovnega okolja v tujini. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni pre­jemniki sredstev so aktivno delujoči subjekti v tujini, ki izvajajo aktivnosti slovenskih poslovnih klubov. Javni razpis bo odprt do vključno 7. 8. 2015. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 7. 8. 2015, do 13. ure. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dosta­vljena na sedež SPIRIT Slovenija.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.