V Uradnem listu RS št. 50/2015 z dne 10. 7. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila in razpisi:

  1. Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015. Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2015, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta. Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo: – nabava prenosnih urgentnih ultrazvokov, za uporabo v nujni medicinski pomoči. Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za leto 2015 je 467.600,00 EUR. Rok za oddajo vlog je do 30. 7. 2015.
  2.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 2. ukrep uredbe Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za: namen A - nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali namen B - nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije). Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 7. 2015.
  3.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 3. ukrep uredbe Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, ki s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva ali gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 7. 2015.
  4.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za 4. ukrep uredbe Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2015. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva, za nepridobitno organizacijo, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva. Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije do 31. 7. 2015.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.