OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 62 z dne 28. 8. 2015 so bila objavljena naslednja obvestila in javni razpisi:

 

 1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je objavila javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2016-2018.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte v letih 2016-2018 na vseh področjih znanosti.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:

 • so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija,  ter

 • izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter

 • izvajajo s strani agencije sofinancirane programe oziroma projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte, ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav.

    

  Ostale objave iz Uradnega lista RS št. 62 z dne 28. 8. 2015:

   

 • Vlada Republike Slovenije je sprejela:
  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2015
  • Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013
  • Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti
  • Uredba o spremembah Uredbe o varnosti igrač

 

 • Ministrstva so sprejela:
  • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb
  • Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
  • Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni ali delajo v Republiki Sloveniji

  

 

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.