AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA

V Uradnem listu RS št. 67/2015 z dne 18. 9. 2015 so bili objavljeni naslednji javni razpisi:

 

  1. Agencija Republike Slovenije za okolje je objavila javni razpis za izdajo javnega pooblastila za opravljanje dejavnosti monitoringa stanja okolja na področju tal, vode in zraka.

Upravičenci do pridobitve javnega pooblastila za izvajanje monitoringa ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva v skladu z določbami Pravilnika o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva so javni zavodi, ki so ustanovljeni za ta namen in izpolnjujejo pogoje za podelitev javnega pooblastila.

 

  1. Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je objavila javni razpis za razporeditev sredstev fundacije v letu 2016.

Predmet razpisa je financiranje oziroma sofinanciranje:

  • izvajanja posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov,

  • delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij,

  • naložb v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.

     

  1. Urad RS za mladino je objavil javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev državnega priznanja v mladinskem sektorju za leto 2015.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.