AKTUALNO IZ URADNEGA LISTA – OBJAVLJEN RAZPIS ZA UGODNA POSOJILA PODJETNIŠKIM PROJEKTOM V LETU 2015

V Uradnem listu RS št. 69/2015 z dne 25. 9. 2015 je Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom v letu 2015.

Namen razpisa je spodbujanje podjetniških investicij, povezanih z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Razpisana posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer kot:

  • Sklop 1: sofinanciranje projektov s posojili, ki vsebujejo elemente državnih pomoči,

  • Sklop 2: sofinanciranje projektov s posojili brez elementov državnih pomoči oziroma kot posojila z obrestno mero, ki je višja od referenčne obrestne mere za izračun državnih pomoči, vendar je ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. 

    Na razpis se lahko prijavijo velika, srednje velika, mala in mikro podjetja in sicer: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge.

    Upravičeni stroški so: nakup nepremičnin, gradbeno-obrtniška-instalacijska dela za potrebe novih ali obstoječih objektov, nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, stroški svetovanj (samo pri sklop 1).

     Roka za oddajo prijav sta dva in sicer 26. 10. ter 26. 11. 2015.

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.