AKTUALNO IZ  URADNEGA LISTA 

V Uradnem listu RS št. 81/2015 z dne 30. 10. 2015 je bil objavljen naslednji javni razpis:

Ministrstvo za javno upravo je objavilo javni razpis za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015-2019

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov horizontalne mreže NVO na nacionalni ravni, regionalnih stičišč NVO ter vsebinskih mrež NVO na nacionalni ravni.

Namen razpisa je krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo, za organizacijski razvoj NVO in za izvajanje javnih storitev – to je krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Na javni razpis lahko kandidira prijavitelj sam ali/in v projektnem partnerstvu. Pri tem mora biti v prijavi jasno razvidna vloga in doprinos partnerjev k izvedbi projekta. Projektno partnerstvo lahko sestavljajo največ štiri nevladne organizacije (prijavitelj in trije projektni partnerji). Upravičeni prijavitelji za posamezen sklop razpisa in posebni pogoji zanje so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje do 100% upravičenih stroškov projekta. Upravičeni stroški so: stroški zaposlenih na projektu, potni stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev, nakup IKT opreme, posredni stroški v pavšalnem znesku, DDV.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.