V Uradnem listu RS št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015 so bili objavljeni naslednji javni razpisi:

 

  1.  Razvojna agencija ROD Ajdovščina je objavila javni razpis garancij za bančne kredite mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru Regijske garancijske sheme v Goriški regiji.

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme v Goriški regiji za bančne kredite, ki jih izvajalec razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami: Delavska hranilnica, Abanka, Hranilnica Lon, Hranilnica Vipava, Banka Sparkasse.

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Goriški regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in izvajajo projekt na območju občin statistične regije Goriška. Na razpis se lahko prijavijo mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, samostojni podjetniki ter zadruge, ki imajo sedež podjetja ali njegov registriran del (poslovna enota) v upravičenem območju.

Predmet prijavljenega projekta so lahko začetne investicije oziroma naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezane z:

 • vzpostavitvijo nove poslovne enote,

 • razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,

 • diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih na upravičenem območju prej ni proizvajala ali

 • bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

  Predmet prijavljenega projekta so lahko tudi obratni stroški v povezavi s prijavljenim projektom, vendar največ 20% kredita na osnovi garancije po tem razpisu.

  Upravičeni stroški so sledeči:

 • stroški materialnih investicij,

 • stroški nematerialnih investicij,

 • stroški obratnih sredstev,

 • stroški promocijskih aktivnosti, stroški zagona podjetja,

 • stroški priprave in izdelave razvojne in investicijske dokumentacije ter študije in projektne dokumentacije za pripravo projektov gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture, ter idejnih ali izvedbenih delov projektov širšega pomena,

 • plače novo zaposlenih v podjetju,

 • stroški pridobivanja intelektualnih pravic.

  Projekt se mora zaključiti najkasneje v roku enega leta od datuma sklepa o odobritvi garancije.

  Rok za prijavo je odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do 16. 5. 2018.

  Več informacij o razpisu dobite na www.icra.si

    

  1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«.

Z javnim razpisom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene.

Cilj javnega razpisa je zaposlitev 300 učiteljev začetnikov, 126 v vzhodni in 174 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje desetih mesecev.

 

  1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2016 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo.

Cilj razpisa je zagotoviti podporo razširjanju in povečanju raznolikosti programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, in zagotoviti podporo razvoju ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim, ustvarjanje pogojev enakih možnosti za delovanje na kulturnem področju s preseganjem oviranosti, varovanje kulturnih pravic ter povečanje dostopnosti knjižnega gradiva za senzorno ovirane.

 

V Uradnem listu RS št. 90/2015 z dne 27. 11. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila:

  1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:
   1. Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela

   2. Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

   3. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

  1. Ministrstva so sprejela:
   1. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o sanitarno-zdravstvenih pogojih za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilno dejavnost na kmetiji

   2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov

   3. Pravilnik o spremembi Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

     

V Uradnem listu RS št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila:

  1. Državni zbor Republike Slovenije je sprejel:
   1. Zakon o javnem naročanju

   2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.