Javni poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega dela v letih 2016 in 2017, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javni zavodi, ki delujejo v mladinskem sektorju, ter ki ustrezajo ciljem in predmetu tega javnega poziva.

Programi mladinskega dela so namenjeni mladim v starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta.

Razpisovalec bo na osnovi pripravljenih predlogov programov v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje programov po naslednjih skupinah:
•    nacionalne mladinske organizacije
•    mladinski centri
•    druge nevladne organizacije

Sofinancirani bodo programi mladinskega dela, ki bodo umeščeni v vsaj eno izmed področij mladinskega sektorja ali več, ki so navedena v 4. členu ZJIMS:
-    avtonomija mladih,
-    neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
-    dostop mladih do trga dela in razvoj podjetnosti mladih,
-    skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
-    prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
-    mobilnost mladih in mednarodno povezovanje,
-    zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih,
-    dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in
-    sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev  in podpodročij poglavja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS št. 90/13), in sicer:
1.    Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
2.    Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,  
3.    Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev,
4.    Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

Razpisna dokumentacija je na tej povezavi.

Rok prijave: 12.1.2016

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo organizacije v mladinskem sektorju, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju ali javni zavodi, ki deluje v mladinskem sektorju,ob izpolnjevanju vseh drugih razpisnih pogojev.