AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNEGA LISTA

V  Uradnem listu RS št. 98/2015 z dne 18. 12. 2015 so bili objavljeni naslednji javni razpisi: 

 1. Urad Vlade RS za komuniciranje je objavil javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih projektov nevladnih in humanitarnih organizacij v letu 2016.

Urad z razpisom vabi nevladne in humanitarne organizacije v Sloveniji, da aktivno sodelujejo pri ozaveščanju, informiranju, izobraževanju prebivalcev Slovenije o nekaterih aktualnih tematikah:

 • spoštovanje in sprejemanje različnih etničnih skupin, beguncev in migrantov,

 • boj proti sivi ekonomiji,

 • boj proti trgovini z ljudmi.

  Na razpis se lahko prijavijo tiste nevladne in humanitarne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pravne osebe, registrirane v skladu z Zakonom o društvih, Zakonom o ustanovah in Zakonom o zavodih (samo zasebni zavodi) ali imajo pridobljen status humanitarne organizacije v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.

  Rok za oddajo vlog je 18. 1. 2016.

   

 1. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je objavila javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Program sodelovanja se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja evropskega teritorialnega sodelovanja. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem:

 • prednostna os 1: Krepitev čezmejne konkurenčnosti, raziskav in inovacij,

 • prednostna os 2: Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov,

 • prednostna os 3: Izboljšanje institucionalne zmogljivosti in učinkovita javna uprava.

  Projekti morajo izkazovati čezmejni vpliv na upravičeno območje tega programa. Izpolnjena morajo biti vsaj tri merila čezmejnega sodelovanja: skupno načrtovanje, skupno izvajanje, skupno osebje in skupno financiranje.

  Sofinanciranje iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj lahko znaša največ do 85% skupnih upravičenih stroškov, vsaj 15% pa je treba zagotoviti iz drugih virov.

  V programu lahko sodelujejo projekti, katerih zaprošen znesek sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša vsaj 50.000 EUR, priporočljivo pa je, da prijavljeni znesek ne presega 3 mio EUR sredstev sklada.

  Natančne informacije o programskem območju in upravičencih za posamezne prednostne osi so zapisane v besedilu razpisa.

  Priporočeno trajanje projekta je do 36 mesecev.

  Upravičeni stroški: stroški osebja, pisarniški in administrativni izdatki, potni in namestitveni stroški, stroški za zunanje strokovnjake in storitve, izdatki za opremo, izdatki za infrastrukturo in gradnje.

  Prvi rok za predložitev vlog je 12. 2. 2016.

   

 1. Socialna zbornica Slovenije je objavila javni razpis »Spodbujanje pripravništev« v okviru 8. prednostne osi: Spodbujanje zaposlovanje in transnacionalna mobilnost delovne sile 8.2. prednostne naložbe: Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali usposabljajo, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladim iz odrinjenih skupnosti, tudi z izvedbo Jamstva za mlade 8.2.1 Znižanje brezposelnosti mladih Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja mladih iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju socialnega varstva, ki so stari do vključno 29 let in iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in vrsti izobrazbe, kot je predpisana za pripravnika na področju socialnega varstva.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.