AKTUALNA OBVESTILA IZ URADNIH LISTOV

V Uradnem listu RS št. 100/2015 z dne 23. 12. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila:

Ministrstvo za finance je objavilo:

   1. Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov

   2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava

   3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

   4. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti

   5. Pravilnik o dopolnitvah in spremembah Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

   6. Navodilo za obračun in nakazovanje koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve

     

V Uradnem listu RS št. 101/2015 z dne 23. 12. 2015 so bila objavljena naslednja javna obvestila:

Ministrstvo za finance je objavilo:

   1. Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oz. dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

   2. Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

   3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine

   4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

   5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

   6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

     

    Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.