AKTUALNA OBVESTILA

V Uradnem listu RS št. 107/2015 z dne 31. 12. 2015 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila:

  1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo popravek javnega razpisa za sofinanciranje programov socialnega varstva v letu 2016.

       2. Socialna zbornica Slovenije je objavila popravek javnega razpisa »Spodbujanje pripravništev«. 

  1. Ministrstvo za zunanje zadeve je objavilo javni razpis za izvajanje projektov ozaveščanja javnosti, globalnega učenja in krepitve kapacitet nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter projekta s področja izobraževanja o človekovih pravicah s poudarkom na pravicah otrok v državah Zahodnega Balkana v letih 2016 in 2017.

Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: nevladne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji. V tem razpisu se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. 

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE UVAJA Z NOVIM LETOM NOVO OLAJŠAVO ZA ZAPOSLITEV STAREJŠIH

Iz Zavoda za zaposlovanje so sporočili, da lahko delodajalci po 1. 1. 2016 uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov za zaposlitev brezposelnih, starejših od 55 let, ki so bili pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi najmanj 6 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Lahko je sklenjena za določen ali nedoločen čas.

Oprostitev plačila se nanaša na vse prispevke delodajalca za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti.

Oprostitev plačila prispevkov se lahko uveljavlja za največ prvi dve leti zaposlitve. Pri tem se lahko sklene več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas, vendar brez vmesnih prekinitev delovnega razmerja v celotnem obdobju. Oprostitev plačila prispevkov se uveljavlja pri Finančni upravi RS.

Starejši, za katere delodajalci uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, imajo enk obseg pravic iz navedenih socialnih zavarovanj, kot če bi bili prispevki delodajalca za socialno varnost dejansko plačani.

 

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.