Vlada RS je na 69. redni seji sprejela Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, s katerim se spreminja razrez sredstev na prednostnih naložbah 1.1: Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti pri raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov, zlasti tistih v evropskem interesu in 1.2: Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj in visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo.

 

Vlada RS je 9. julija 2015 sprejela Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki je bil na predlog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), na podlagi predlogov posameznih resornih ministrstev, usklajevanj z njimi in sprememb dinamik v prihodnjih letih programskega obdobja, spremenjen in dopolnjen v avgustu in oktobru 2015. 

 

Namen tokratne dopolnitve izvedbenega načrta je zagotovitev sredstev za prvi javni razpis na osnovi Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki ga bosta skupno razpisala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

Na podlagi predlogov obeh ministrstev se pri prednostni osi Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva oziroma na izpostavljenih prednostnih naložbah prerazporedijo sredstva v okviru evidenčnega projekta SVRK s proračunskih postavk SVRK na proračunske postavke navedenih ministrstev. Z dopolnitvijo se spreminja višina sredstev za leti 2016 in 2017. V naslednji spremembi izvedbenega načrta bo zajeto tudi leto 2018.

 

Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, 7. 1. 2016