AKTUALNA OBVESTILA

V Uradnem listu RS št. 6/2016 z dne 29. 1. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila: 

1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela za obdobje 2016-2018. Z javnim razpisom bo ministrstvo izbralo 15 koncesionarjev za storitve vseživljenjske karierne orientacije, ki obsega izvedbo delavnic tipa C in D in sicer C1 – Kariera po petdesetem, C2 – Učinkovit nastop na trgu dela, D – Svetovalnica. Uporabniki  storitev so brezposelne osebe in iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Ponudba mora po pošti prispeti na naslov oz. mora biti oddana pri ponudniku najkasneje 29.2.2016 do 15. ure.

2. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2016.  Predmet razpisa je sofinanciranje projektov na področju enakosti spolov, katerih namen je preseganje stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških na vseh področjih zasebnega in družbenega življenja. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi ali ustanove) s sedežem v Sloveniji. Rok za prijavo je 26.2.2016.

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo  javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program  Eurostars, v okviru iniciative EUREKA. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov, ki so predhodno potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars. Rok za oddajo vloge je 18. 2. 2016 do 20.00 ure.

4. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis za RRI v verigah in mrežah vrednosti. Javni razpis je razdeljen na dva sklopa: sklop 1: »Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6) in sklop 2: » Spodbude za raziskovalno –razvojne projekte (TRL 6-9).

5. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo  je objavil Javni razpis P7 2016 – mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Za mikrokredite je na voljo 5.000.000 EUR. Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. Javni razpis ima dva prijavna roka za oddajo vlog: 19. 2. 2016, 25. 5. 2016.

6. Zavod za šport Republike Slovenije je objavil javni razpis za izbor izvajalcev programa »Zdrav življenjski slog 2015-2017«.  Cilj javnega razpisa je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga. Na javni razpis se lahko prijavi osnovna šola, zavod, registriran za dejavnosti v športu ali športno društvo v javnem interesu. Rok za oddajo vloge je 12. 2. do 12. ure.

7.  Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo Delovni preizkus 2016. V delovni preizkus bodo lahko vključene brezposelne osebe, ki so dosegle starost 30 let ali več in so vsaj 6 mesecev prijavljene med brezposelnimi. Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, in izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo. Povabilo je odprto od objave na spletni strani do porabe sredstev, najdlje do 9. 9. 2016 do 12. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.