Objavljeno: Uradni list RS, Št. 8, Datum: 5. 2. 2016, Stran: 230

Predmet razpisa: Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude gospodinjstvom, javnem sektorju, pravnim osebam javnega prava, gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občine Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe:

 • ukrep 1: Vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja,
 • ukrep 2: Vgradnja kotla na zemeljski plin ob priključitvi na distribucijsko omrežje zemeljskega plina,
 • ukrep 3: Vgradnja nove toplotne postaje, ki zamenja dotrajano toplotno postajo,
 • ukrep 4: Vgradnja novega kotla, ki zamenja dotrajani kotel na zemeljski plin,
 • ukrep 5: Vgradnja toplotne črpalke s pogonom na zemeljski plin.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • gospodinjstva. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor naložbe in:
 • lastnik nepremičnine - stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, ki se uporablja za stanovanjske namene, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik),
 • ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali etažne enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika,
 • javni sektor,
 • pravne osebe javnega prava,
 • gospodarske družbe in samostojni podjetniki.

Vrednost razpisa: Višina sredstev znaša 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.

Rok: Vlagatelji se lahko prijavijo na javni poziv od objave tega javnega poziva v Uradnem listu RS dalje. Javni poziv velja do porabe sredstev, oziroma najkasneje do 27. 6. 2016.

Razpisna dokumentacija in dodatne informacije: Dokumentacijo javnega poziva in dodatne informacije o javnem pozivu lahko naročite s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Javno Podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., »Spodbude«, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si do zaključka javnega poziva. Dokumentacija javnega poziva, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z javnim pozivom bodo objavljeni na spletni strani Energetike Ljubljana: http://www.energetika-lj.si/.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.