V Uradnem listu RS št. 9/2016 z dne 12. 2. 2016 so bili objavljeni naslednji javni razpisi in obvestila: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 1. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave.

Podpora iz tega razpisa je namenjena individualnim in kolektivnim naložbam kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in sicer za naslednje vrste naložb:

  • naložbe v prestrukturiranje: naložbe v zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijske proizvodnje, zlasti živinoreje, naložbe namenjene prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam, naložbe v zmanjšanje oziroma učinkovitejšo rabo fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, naložbe v gospodarnejšo rabo vode in drugih surovin ter v ureditev čistilnih in varčevalnih tehnologij, naložbe v ureditev nasadov večletnih rastlin, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo, k čemur sodi tudi postavitev travniških sadovnjakov, naložbe v ekološko pridelavo hrane,

  • naložbe v izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, ki se podpirajo zaradi dviga produktivnosti, zlasti produktivnosti dela, povečanja stroškovne učinkovitosti, povečanja higiene in kakovosti ter doseganja višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

    Vlagatelj do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v Register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji.

    Javni razpis je zaprtega tipa, vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. 3. 2016 do vključno 6. 4. 2016.

     

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P1 plus 2016 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z bankami, ki so naštete v besedilu razpisa.

Namen produkta je omogočiti hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast MSP in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi, ter socialna podjetja s statusom gospodarske družbe, zadruge in zavoda, ki so se preoblikovale po Zakonu o socialnem podjetništvu, ter izpolnjujejo druge pogoje iz razpisa.

Rokov za predložitev vlog je več, prvi rok je 1. 3. 2016.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na VEM lokaciji Idrijsko-Cerkljansko, na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, tel. št.:  37 43 911, e-naslov: mateja.bizjak@icra.si.